Wednesday, 29 August 2012

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Pembelajaran


Disediakan Oleh: Lim Cheng Hui


Kesediaan Belajar, Pengamatan & Penanggapan

1. Kesediaan Belajar
1.1 Konsep Kesediaan Belajar
Sebelum guru memulakan pengajaran, mereka lazimnya bertanya kepada murid-murid sama ada mereka sudah bersedia untuk belajar atau belum. Malah perkataan bersedia digunakan dalam pelbagai situasi seperti bersedia untuk bermain, bersedia untuk berbincang, bersedia untuk diperiksa dan sebagainya. Oleh itu, kesediaan pembelajaran sangat penting bagi memastikan murid-murid memperoleh ilmu daripada apa yang dipelajari. Ini boleh dikatakan kana-kanak tidak dapat memhami sesuatu konsep apabila tahap pemikirannya belum sampai ke tahap itu.

Menurut Ee Ah Meng (1995) sebenarnya kesediaan belajar merupakan keadaan seseorang individu yang membolehkannya menikmati pembelajaran dengan berkesan. Pengalaman kanak-kanak pada peringkat awal juga boleh mempengaruhi pembelajaran dan perkembangan mereka seterusnya. Terdapat tiga jenis kesediaan belajar yang utama iaitu, kesediaan kognitif, kesediaan fizikal (psikomotor), afektif (emosi dan sikap) sebelum menerima pembelajaran bagi menghasilkan pembelajaran yang berkesan.

Menurut Piaget (1952) mengemukakan teori perkembangan kognitif yang boleh dijadikan panduan apabila merancang objektif dan aktiviti pembelajaran. Piaget membahagikan tahap perkembangan kognitif kepada empat peringkat, iaitu Peringkat Deria Motor (0-2 tahun), Peringkat Pra Operasi (2-7 tahun), Peringkat Operasi Konkrit (7-12 tahun) dan Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun). Jadi, kesediaan kognitif merujuk kepada mental seseorang untuk belajar sesuatu. Proses perkembangan kank-kanak adalah berterusan. Ini berkaitan dengan peringkat perkembangan intelek seperti berfikir, menaakul, menganalisis, mensintesis dan menilai. Ini dapat dilihat perkembangan intelek seseorang adalah mengikut pertambahan umurnya demi setiap tahun.

Seterusnya ialah kesediaan afektif yang merujuk kepada sikap, semangat, ketekunan, perasaan dan minat seseorang untuk melaksanakan aktiviti pembelajaran. Menurut Stanford (1971), pembelajaran yang berkesan adalah dipengaruhi oleh sikap pelajar dan bukan bilangan kali seorang pelajar mengulang kaji bahan pelajarannya. Sebagai contoh, seseorang budak mempunyai kesediaan afektif yang tinggi maka dia akan lebih berminat untuk belajar. ini memudahkan proses pembelajaran dan mencapai kecemerlangan dalam sesuatu bidang yang dia minati. Sebaliknya, jika seseorang dipaksa untuk belajar, pembelajaran dan kemahiran tidak akan mencapai taraf yang tinggi dan tindakan ini akan membawa kekecewaan.

Yang ketiga pula ialah kesediaan psikomotor yang merujuk kepada seseorang yang mempunyai potensi atau kematangan fizikal dan bersedia untuk melakukan sesuatu tindakan fizikal dalam sesuatu proses pembelajaran yang baru. Kematangan fizikal ini meliputi perkembangan otot, tulang, anggota, pengawalan dan penyelarasan pergerakan di seluruh badan. Seseorang itu dikatakan mempunyai kesediaan psikomotor sekiranya tubuh badannya telah sampai kematangan selaras dengan latihan fizikal yang diperlukan. Akan tetapi, peringkat kesediaan psikomotor bagi kanak-kanak yang berumur sama adalah berbeza. Contohnya, murid-murid Tahun 1 di dalam kelas yang sama boleh mendapati abjad yang ditulis adalah berbeza, ada yang tulis dengan kemas dan ada yang tidak kemas hurufnya. Keadaan tersebut wujud kerana sesetengah kanak masih belum mencapai kesediaan psikomotor walaupun dalam umur yang sama. Aktiviti-aktiviti seperti mengikat tali kasut, memegang pensel menulis atau membutang baju memerlukan koordinasi pergerakan otot. Justerunya, kesediaan psikomotor yang tinggi akan membolehkan seseorang menjalankan aktiviti latihan dalam proses pembelajaran dengan cekap dan berkesan.

Selain itu kita perlu memikir dan mempertimbangkan kemampuan, keupayaan, kebolehan dan kesediaan kanak-kanak mengikut tahap perkembangan mereka. Guru yang mengajar kanak-kanak pada peringkat awal perlu lebih kreatif dan fleksibel dalam pengajaran mereka. Mereka harus peka pada tahap perkembangan dan ciri-ciri peribadi setiap kanak-kanak dan mengubahsuai teknik pengajaran mereka mengikut keperluan kanak-kanak tersebut. Oleh itu, persediaan dan pengalaman awal kanak-kanak memerlukan pembelajaran yang terancang, menarik dan relevan dengan perkembangan semasa serta dapat memenuhi keperluan individu kanak-kanak.

1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan belajar
Apa yang dapat diperhatikan ialah dalam sesebuah kelas yang sama, kita sering mendapati ada murid yang minat dalam pelajaran dan ada pula yang tiada minat untuk belajar. Jadi Kesediaan belajar tidak wujud secara semulajadi. Setiap pelajar yang ingin mengikutisesuatu proses pembelajaran akan melalui proses dimana perlu bersiap sedia untuk menerima proses pembelajaran dan pengajaran. Kesediaan belajar adalah dipengaruhi oleh kematangan, minat dan sikap serta pengalaman pada seseorang. Oleh itu, kesediaan pembelajaran pelajar adalah disumbangkan oleh faktor utama seperti sejauh mana matangnya seseorang pelajar itu dan juga berapa banyak  pengalaman yang ada dalam diri seseorang pelajar itu dapat membantu pelajar terbabit bersediauntuk proses pembelajaran dan pengajaran.

Kematangan ialah salah satu daripada faktor kesediaan pembelajaran. Kematangan boleh diertikan dengan kematangan fizikal, kematangan intelek, kematangan sosial dan kematangan emosi. Kesemua sifat ini memang sedia ada di dalam diri setiap pelajar dan merupakan faktor-faktor asas yang mempengaruhi proses pembelajarannya. Sekiranya sesuatu konsep yang hendak disampaikan pada waktu dan kematangan mental murid-murid yang sesuai, maka pembelajaran adalah  lebih mudah, cepat dan bermakna. Contohnya, seorang murid-murid Tahun 1 diminta belajar golf, teknik, strategi serta konsep main golf dan masa yang diperlukan untuk mengajarnya adalah jauh lebih lama lagi. Ini kerana murid-murid ini belum capai lagi kematangan yang diperlukan untuk memahami kesemua konsep tersebut.

Menurut Lee, Shok Mee (1998) menyatakan kesediaan belajar seseorang murid itu bergantung kepada perkembangan fizikal, sikap dan tingkahlaku murid itu sendiri. Kebiasaannya, minat dan sikap seseorang dikaitkan dengan kematangan emosi dan faktor persekitaran keluarga atau murid-murid. Jika seseorang kanak mempunyai minat dan sikap yang positif, kanak tersebut akan bersemangat yang mendadak untuk belajar. Maka, guru memainkan peranan yang penting ketika memulakan satu tajuk khasnya dalam peringkat set induksi. Guru harus memperkenalkan sesuatu yang menarik, mengagumkan atau sesuatu yang boleh menimbulkan minat murid-murid bagi ingin mengambil tahu sesuatu topik yang akan diperkenalkan dan mendapatkan kepuasan dalam pembelajaran. Ini dapat merujuk dengan hukum kesediaan Thorndike (1913), apabila seseorang itu bersedia untuk melakukan sesuatu tindakan, maka tindakan itu dapat memberi kepuasan kepadanya.

Selain itu, pengalaman lampau juga boleh mempengaruhi seseorang untuk mempelajari sesuatu. Dalam proses pembelajaran, kemahiran asas perlu ada bagi murid-murid untuk menyerap mata pelajaran dengan kadar yang cepat. Melalui pengalaman sedia da pada seseorang individu akan meletakkan dirinya dalam keadaan yang lebih sedia semasa belajar. Justeru itu, kemahiran asas dan pengalaman sedia ada merupakan faktor penting yang mempengaruhi kesediaan belajar seseorang. Bagaimanapun pengalaman sahaja tidak menjamin untuk belajar, perlu ada kaitan dengan pembelajaran (yang akan dipelajari). Perlaksanaan aktiviti yang sejajar dengan kemahiran asas pada murid-murid akan menjaminkan lagi kejayaan aktiviti itu.

1.3 Langkah-langkah membantu kesediaan belajar pelajar
            Kesediaan belajar murid yang berbeza memerlukan layanan yang berbeza dari pihak guru. Terdapat beberapa langkah yang dibuat oleh pihak guru untuk memastikan setiap pelajar boleh benar-benar bersedia belajar. Tujuannya supaya murid-murid mendapat keselesaan dan bertambah seronok untuk belajar. Antara langkah-langkahnya adalah seperti guru haruslah memilih isi kandungan yang sesuai bagi kelas yang berlainan. Aktiviti-aktiviti yang diberikan juga harus berbeza. Bagi murid-murid yang cerdik latihan yang lebih mencabar harus diberi supaya dapat mengukuhkan lagi kemahiran yang dikuasai. Manakala bagi pelajar yang lemah pula, guru haruslah memberi tunjuk ajar yang lebih atau mengajar dengan berulangkali agar pelajar dapat menjalani aktiviti serta matlamat pelajaran yang sama dapat dicapai.

Guru boleh menggunakan pelbagai jenis sumber pengajaran-pembelajaran seperti carta, gambar, benda maujud, audio dan video klip bagi memenuhi keperluan-keperluan murid yang berbeza kesediaan belajarnya. kepelbagaian aktiviti turut dapat membantu kesediaan belajar pelajar.  Guru juga haruslah mempelbagaikan aktiviti seperti secara kumpulan. Guru boleh membenarkan murid-murid memilih rakan-rakan sendiri supaya keselesaan belajar dapat dirasai oleh murid-murid. Guru tidak memilih ahli kumpulan untuk mereka yang boleh menyebabkan perasaan mereka tertekan semasa belajar.  Selain itu, alat bantu mengajar juga dapat menolong menarik minat murid kepada sesuatu mata pelajaran. Alat bantu mengajar adalah berlainan mengikut kelas, topik serta dalam sesuatu aktiviti. Ini kerana alat bantu mengajar perlu mengikut kesesuaian pelajar. Keberkesanan pembelajaran bergantung kepada kesediaan belajar murid. Oleh itu guru harus memahami kesediaan belajar muridnya untuk merancang dan menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai serta sepadan dengan kebolehan muridnya.

2. Pengamatan
2.1 Konsep Pengamatan
     Mengikut Kamus Dewan (1998), pengamatan diertikan sebagai pengawasan atau penelitian. Secara spesifiknya, pengamatan adalah bererti dengan perkataan persepsi, iaitu gambaran atau bayangan dalam hati atau fikiran (tentang sesuatu), pandangan (menerusi pancaindera), atau tanggapan.

Definisi Pengamatan
Pengamatan atau persepsi merupakan satu proses di mana otak menerima maklumat dari deria-deria, menyusun semula maklumat dan memberi makna kepadanya. Dari pengertian ini adalah jelas bahawa untuk melakukan pengamatan kita tidak sahaja memberi perhatian kepada sesuatu rangsangan tetapi kita hendaklah memberi makna kepada rangsangan-rangsangan yang tiba pada deria-deria kita (Ee Ah Meng, 1997). Menurut Slavin (1997), mendefinisikan pengamatan sebagai suatu interpretasi yang memberi makna kepada rangsangan yang diterima oleh deria seseorang itu.

            Pengamatan adalah satu proses yang mana otak kita menerima maklumat dari deria-deria kita (seperti deria lihat, deria mendengar, deria merasa, deria menghidu dan deria menyentuh), menyusun semula maklumat itu dan memberi makna kepadanya. Kebiasaanya, maklumat yang diterima adalah berdasarkan pengalaman yang berkaitan, menginterpretasi dan membentukkan gambaran, bayangan, makna atau konsep rangsangan tersebut. Sebagai contoh, jika sebuah motosikal lalu, seseorang itu mendengar bunyi (deria pendengaran) tersebut dan dia telah pernah melihat objek (motosikal) mengeluarkan bunyi tersebut (pada masa yang lalu), maka gambaran ‘motosikal’ dengan cepat terbayangnya. Akan tetapi, seseorang individu yang tidak ada pengalaman seperti ini tidak akan mampu memberikan makna kepada bunyi ini.

2.2 Organisasi Pengamatan
Ini bermakna rangsangan yang dipersepsikan adalah sentiasa disusun dan diorganisasikan dalam  bentuk yang baik iaitu mudah, elok dan simetri. Jadi, organisasi pengamatan merupakan proses mental yang menyusun maklumat, membuat tafsiran dan membentuk konsep berdasarkan pengalaman lampau. Namun begitu, penetapan makna maklumat tersebut bergantung kepada pengamatan seseorang individu. Individu akan memilih rangsangan yang bermakna bagi dirinya, seterusnya mengorganisasikan maklumat kederiaan dan seterusnya menginterpretasikan rangsangan tersebut.
Di dalam kehidupan harian kita, kebanyakan rangsangan yang kita menerima bukan terdiri daripada satu-satu, malah bukan terpisah-pisah. Ahli-ahli psikologi Gestalt pula berpendapat bahawa manusia cenderung mempersepsi sesuatu secara keseluruhan daripada bahagian-bahagian yang menjadi keseluruhan tersebut.

2.3 Teori Pembentukan Pengamatan
Ahli-ahli psikologi berusaha menggunakan Teori Gestalt dan Hukum Pragnanz untuk menghuraikan pembentukan pengamatan manusia. Perkataan gestalt berasal daripada bahasa Jerman yang bermaksud bentuk, pola atau konfigurasi yang dipersepsi. Mengikut teori Gestalt (bentuk, pola atau tatarajah), manusia mempunyai struktur kognitif di mana otak akan menyusun maklumat dalam ingatan dalam proses pembelajaran. Teori gestalt menyatakan terdapat dua aspek penting iaitu gestalt dan latar dalam pengamatan manusia. Gestalt dan latar boleh bertukar kedudukannya bergantung kepada salah satu aspek yang utama. 
Contoh : Ilustrasi di bawah mengandungi gestalt dan latar.


Apabila kita memberi perhatian kepada gestalt (bahagian putih), persepsi yang diperoleh ialah sebuah pasu bunga manakala jika perhatian ditumpu kepada latar (bahagian hitam) maka kita akan melihat sebagai dua muka orang. Ini adalah bergantung kepada pilihan pemerhati tentang bentuk dan latarnya. Menurut Ridzuan Hussin (2009) yang penting bagi teori Gestalt ialah bagaimana para pelajar memproses maklumat untuk menentukan apa yang mereka pelajari. Teori ini juga turut menekankan aspek pemikiran, kepercayaan, sikap dan nilai pelajar.

Ahli-ahli psikologi gestalt mengemukakan enam prinsip pengamatan (persepsi) dikenali sebagai Hukum Pragnanz seperti berikut:
(a) Prinsip Kedekatan                     (b) Prinsip Bentuk dan Latar 
(c) Prinsip Kesamaan                     (d) Prinsip Simetri
(e) Prinsip Lengkapan                    ( f) Prinsip Terangkum

 (a) Prinsip Kedekatan
Ransangan-ransangan yg terletak dekat antara satu sama lain akan terkumpul bersama dalam bidang pengamatan kita

(b) Prinsip Bentuk dan Latar
Bidang pengamatan individu terbahagi kpd dua komponen iaitu  bentuk dan latar. Apabila sesuatu objek menjadi bentuk atau fokus  pemerhatian kita, yg lain akan menjadi latar.

(c) Prinsip Kesamaan
Pengamatam manusia cenderung utk mengumpulkan ransangan  yg sama dalam satu kumpulan.

(d) Prinsip Simetri
Dalam pengamatan kita lebih mudah mengingati bentuk yg simetri (sama ukuran) drp bentuk yg tidak simetri.

 (e) Prinsip Lengkapan
Individu cenderung utk melengkapkan sesuatu tidak lengkap dalam pengamatan mereka.

(f) Prinsip Terangkum
Individu cenderung melihat bentuk yg lebih besar walaupun ada bentuk kecil di dalamnya.

2.4 Teori Pengajaran-Pembelajaran yang berkaitan dengan Pengamatan
Wetheirmer ialah pengasas teori Gestalt. Beliau mengambil berat tentang cara kanak-kanak belajar terutama di sekolah. Beliau tidak bersetuju dengan penggunaan hafalan. Beliau mahu kanak-kanak mencapai kefahaman, dan mempunyai celik akal dalam sesuatu masalah.

Kohler pula menjalankan eksperimen terhadap perlakuan seekor chimpanzi telah mengemukakan konsep celik akal yang bermaksud penyelesaian masalah berlaku secara tiba-tiba. Dalam kajiannya, chimpanzi yang lapar dimasuk ke dalam sangkar dan beberapa batang kayu panjang diletak berhampirannya, manakala sebiji pisang pula diletakkan di luar sangkar. Chimpanzi mendapat idea dengan memahami masalah dan cari penyelesaian iaitu, menyambungkan kayu-kayu tersebut dan berjaya mengaitkannya dengan buah pisang. Chimpanzi ini menunjukkan apa yang dipanggil oleh Kohler sebagai celik akal dan Kohler merasakan bahawa ia berlaku terutama dalam pembelajaran manusia.

Kohler menyarankan bahawa kebolehan mental (celik akal) juga terdapat pada manusia yang membolehkan pelajar mempelajari perkara-perkara baru. Justerunya, ahli-ahli teori Gestalt melihat bagaimana individu mempersepsi sesuatu perkara, termasuk pengetahuan lalu yang berkaitan, kaedah pengajaran yang diterima akan menentukan bagaimana dia belajar dan menyelesaikan masalah. Oleh itu, amalan pengajaran yang baik perlu membuat pertimbangan tentang persepsi pelajar.

3.0 Penanggapan
3.1 Konsep Penanggapan
Hilgard, Atkinson dan Atkinson (1979) telah menerangkan penanggapan sebagai sifat-sifat umum bagi suatu kelompok objek atau idea. Dengan ini, penanggapan merupakan suatu proses pembentukan konsep.

Bruner (1973) menggunakan perkataan pengkategorisasikan sebagai pembentukan konsep iaitu membuat kategori dengan membezakan perkara-perkara atau benda-benda yang beraneka jenis mengikut ciri-ciri yang sama masing-masing. Sebagai contoh, haiwan adalah diklasifikasikan berdasarkan sifat-sifat khusus seperti jenis binatang yang terbahagi kepada mamalia, reptilian dan amfibia. Cara pengkategorisasi ini membolehkan kita mengenal pasti, memahami, mempelajari ataupun mengingati mereka dengan lebih mudah lagi.

Penanggapan merupakan satu proses pembentukan konsep di mana pembelajaran bergantung kepada pengamatan pelajar terhadap sesuatu rangsangan dan membuat tanggapan yang tepat terhadap sesuatu konsep yang hendak disampaikan. Namun, dalam proses membuat tanggapan yang tepat, pelajar sering terganggu sekiranya banyak rangsangan wujud di sekelilingnya. Oleh itu, dalam teori belajar Bruner, beliau berpendapat bahawa mata pelajaran dapat diajarkan secara efektif dalam bentuk intelektual yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak serta untuk mengembangkan program pengajaran yang lebih efektif adalah dengan mengoordinasikan model penyajian bahan dengan cara di mana anak dapat mempelajari bahan itu sesuai dengan tingkat kemajuan mereka. Jadi sebagai seorang guru, kita harus memberikan kesempatan kepada murid dalam menemukan erti bagi diri mereka sendiri dan mempelajari konsep-konsep di dalam bahasa yang dapat diertikan oleh mereka semasa dalam pengajaran di sekolah.

Bruner telah mengemukakan tiga konsep:
(a) Konsep konjuntif: menerangkan gabungan dua atau beberapa atribut yang tidak dapat dipisahkan atau dikurangkan.

(b) Konsep disjuntif: pula merupakan gabungan atribut dalam konsep itu boleh digunakan dalam satu situasi atau situasi yang lain.

(c) Gabungan: ialah konsep hubungan yang bermaksud atribut-atribut dalam konsep  mempunyai hubungan khas antara satu sama lain.

Ketiga-tiga konsep ini boleh diaplikasikan dalam amalan pembelajaran sekolah kerana ia melibatkan perhubungan antara guru dengan murid dan kedua-dua memainkan peranan penting dalam pembentukan suasana pembelajaran.

3.2 Faktor-faktor Mempengaruhi Pembentukan Penanggapan atau Konsep
a. Pengalaman
Pengalaman seseorang akan membantunya membentuk konsep. Tanpa pengalaman lalu yang boleh dikaitkan, murid-murid tidak dapat membentuk penanggapan yang betul.

b. Imaginasi
       Imaginasi adalah kebolehan mental seseorang untuk membayangkan sesuatu walaupun objek atau orang itu tiada di hadapannya. Daya imaginasi yang tinggi juga mempercepatkan pembentukan penanggapan seseorang individu.

c. Kecerdasan
    Merujuk kepada kebolehan mental seseorang untuk melihat perkaitan serta menggunakan perkaitan-perkaitan ini dalam proses penyelesaian masalah. Kecerdasan yang tinggi seseorang individu maka mempercepatkannya untuk membuat generalisasi serta membentuk penanggapan.

d. Penguasaan Bahasa
Pembentukan konsep memerlukan perbendaharaan kata dan pengungkapan ayat yang baik. bahasa yang mengelirukan boleh menyebabkan murid-murid membentuk penanggapan yang salah.

e. Contoh-contoh
Contoh-contoh yang diberi hendaklah mencukupi ketika guru menyampaikan satu-satu konsep. Ini kerana murid-murid perlu mengetahui segala cirri-ciri konsep dengan baik untuk pembentukan konsep.
    
4.0 Kesimpulan
Menurut Razhiyah (2006), setiap kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran mempunyai masalah yang berbeza dan memerlukan pendekatan yang berbeza. Namun begitu, setiap kanak-kanak dapat diajar dan mereka berhak mendapat bimbingan yang sepatutnya. Jadi, guru hendaklah memikirkan, merancangkan strategi pengajaran-pembelajaran mengikut tahap murid-murid. Dengan itu penumpuan murid-murid terhadap pelajaran yang disampaikan oleh guru dapat ditimbulkan. Sebagai guru, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan faktor-faktor yang meningkatkan pengamatan dan penanggapan murid-murid dapat diwujudkan.


Bibliografi
Ee Ah Meng. (1994). Psikologi Dalam Bilik Darjah. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Ee Ah Meng. (1995). Murid dan Proses Pembelajaran Asas Pendidikan 2. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Ee Ah Meng. (1997). Psikologi Pendidikan II (Semester II). Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Lee Shok Mee. (1998). Psikologi Pendidikan 2. Edisi 2. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Mok Soon Sang. (2008). Psikologi Pendidikan untuk pengajaran dan pembelajaran. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Rahill Mayyuddin dan Habibah Elias (2007), Psikologi Pendidikan Untuk Pengurusan. Edisi 2. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd.

Ramlan Hamzah Lily Mastura Harun, PhD. (2006). Panduan Ulangkaji Psikologi Pendidikan: Untuk PraSarjana Muda Dan KPLI. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Razhiyah K. A. (2006). Mengapa Kanak-kanak Sukar Belajar. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Ridzuan Hussin. (2009). Teori Gestalt. Tg. Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Slavin, R.E. (1997). Educational psychology. Theory and practice. 5th.ed. Boston:     Ally & Bacon.

Pengamatan. Retrived Ogos 24, 2012. From the http://cintakudikeningau.blogspot.com/2011/06/pengamatan.html

Psikologi P&P. Retrived Ogos 24, 2012. From the http://ibnuziad.wordpress.com/2010/03/05/psaikoloji-pp/

Kesediaan Penentu Keberkesanan Pembelajaran. Retrived Ogos 23, 2012. From the http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/isu-nasional/36-mengenai-pendidikan/5584-kesediaan-penentu-keberkesananan-pembelajaran.html


0 comments:

Post a Comment

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Pembelajaran

| |


Disediakan Oleh: Lim Cheng Hui


Kesediaan Belajar, Pengamatan & Penanggapan

1. Kesediaan Belajar
1.1 Konsep Kesediaan Belajar
Sebelum guru memulakan pengajaran, mereka lazimnya bertanya kepada murid-murid sama ada mereka sudah bersedia untuk belajar atau belum. Malah perkataan bersedia digunakan dalam pelbagai situasi seperti bersedia untuk bermain, bersedia untuk berbincang, bersedia untuk diperiksa dan sebagainya. Oleh itu, kesediaan pembelajaran sangat penting bagi memastikan murid-murid memperoleh ilmu daripada apa yang dipelajari. Ini boleh dikatakan kana-kanak tidak dapat memhami sesuatu konsep apabila tahap pemikirannya belum sampai ke tahap itu.

Menurut Ee Ah Meng (1995) sebenarnya kesediaan belajar merupakan keadaan seseorang individu yang membolehkannya menikmati pembelajaran dengan berkesan. Pengalaman kanak-kanak pada peringkat awal juga boleh mempengaruhi pembelajaran dan perkembangan mereka seterusnya. Terdapat tiga jenis kesediaan belajar yang utama iaitu, kesediaan kognitif, kesediaan fizikal (psikomotor), afektif (emosi dan sikap) sebelum menerima pembelajaran bagi menghasilkan pembelajaran yang berkesan.

Menurut Piaget (1952) mengemukakan teori perkembangan kognitif yang boleh dijadikan panduan apabila merancang objektif dan aktiviti pembelajaran. Piaget membahagikan tahap perkembangan kognitif kepada empat peringkat, iaitu Peringkat Deria Motor (0-2 tahun), Peringkat Pra Operasi (2-7 tahun), Peringkat Operasi Konkrit (7-12 tahun) dan Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun). Jadi, kesediaan kognitif merujuk kepada mental seseorang untuk belajar sesuatu. Proses perkembangan kank-kanak adalah berterusan. Ini berkaitan dengan peringkat perkembangan intelek seperti berfikir, menaakul, menganalisis, mensintesis dan menilai. Ini dapat dilihat perkembangan intelek seseorang adalah mengikut pertambahan umurnya demi setiap tahun.

Seterusnya ialah kesediaan afektif yang merujuk kepada sikap, semangat, ketekunan, perasaan dan minat seseorang untuk melaksanakan aktiviti pembelajaran. Menurut Stanford (1971), pembelajaran yang berkesan adalah dipengaruhi oleh sikap pelajar dan bukan bilangan kali seorang pelajar mengulang kaji bahan pelajarannya. Sebagai contoh, seseorang budak mempunyai kesediaan afektif yang tinggi maka dia akan lebih berminat untuk belajar. ini memudahkan proses pembelajaran dan mencapai kecemerlangan dalam sesuatu bidang yang dia minati. Sebaliknya, jika seseorang dipaksa untuk belajar, pembelajaran dan kemahiran tidak akan mencapai taraf yang tinggi dan tindakan ini akan membawa kekecewaan.

Yang ketiga pula ialah kesediaan psikomotor yang merujuk kepada seseorang yang mempunyai potensi atau kematangan fizikal dan bersedia untuk melakukan sesuatu tindakan fizikal dalam sesuatu proses pembelajaran yang baru. Kematangan fizikal ini meliputi perkembangan otot, tulang, anggota, pengawalan dan penyelarasan pergerakan di seluruh badan. Seseorang itu dikatakan mempunyai kesediaan psikomotor sekiranya tubuh badannya telah sampai kematangan selaras dengan latihan fizikal yang diperlukan. Akan tetapi, peringkat kesediaan psikomotor bagi kanak-kanak yang berumur sama adalah berbeza. Contohnya, murid-murid Tahun 1 di dalam kelas yang sama boleh mendapati abjad yang ditulis adalah berbeza, ada yang tulis dengan kemas dan ada yang tidak kemas hurufnya. Keadaan tersebut wujud kerana sesetengah kanak masih belum mencapai kesediaan psikomotor walaupun dalam umur yang sama. Aktiviti-aktiviti seperti mengikat tali kasut, memegang pensel menulis atau membutang baju memerlukan koordinasi pergerakan otot. Justerunya, kesediaan psikomotor yang tinggi akan membolehkan seseorang menjalankan aktiviti latihan dalam proses pembelajaran dengan cekap dan berkesan.

Selain itu kita perlu memikir dan mempertimbangkan kemampuan, keupayaan, kebolehan dan kesediaan kanak-kanak mengikut tahap perkembangan mereka. Guru yang mengajar kanak-kanak pada peringkat awal perlu lebih kreatif dan fleksibel dalam pengajaran mereka. Mereka harus peka pada tahap perkembangan dan ciri-ciri peribadi setiap kanak-kanak dan mengubahsuai teknik pengajaran mereka mengikut keperluan kanak-kanak tersebut. Oleh itu, persediaan dan pengalaman awal kanak-kanak memerlukan pembelajaran yang terancang, menarik dan relevan dengan perkembangan semasa serta dapat memenuhi keperluan individu kanak-kanak.

1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan belajar
Apa yang dapat diperhatikan ialah dalam sesebuah kelas yang sama, kita sering mendapati ada murid yang minat dalam pelajaran dan ada pula yang tiada minat untuk belajar. Jadi Kesediaan belajar tidak wujud secara semulajadi. Setiap pelajar yang ingin mengikutisesuatu proses pembelajaran akan melalui proses dimana perlu bersiap sedia untuk menerima proses pembelajaran dan pengajaran. Kesediaan belajar adalah dipengaruhi oleh kematangan, minat dan sikap serta pengalaman pada seseorang. Oleh itu, kesediaan pembelajaran pelajar adalah disumbangkan oleh faktor utama seperti sejauh mana matangnya seseorang pelajar itu dan juga berapa banyak  pengalaman yang ada dalam diri seseorang pelajar itu dapat membantu pelajar terbabit bersediauntuk proses pembelajaran dan pengajaran.

Kematangan ialah salah satu daripada faktor kesediaan pembelajaran. Kematangan boleh diertikan dengan kematangan fizikal, kematangan intelek, kematangan sosial dan kematangan emosi. Kesemua sifat ini memang sedia ada di dalam diri setiap pelajar dan merupakan faktor-faktor asas yang mempengaruhi proses pembelajarannya. Sekiranya sesuatu konsep yang hendak disampaikan pada waktu dan kematangan mental murid-murid yang sesuai, maka pembelajaran adalah  lebih mudah, cepat dan bermakna. Contohnya, seorang murid-murid Tahun 1 diminta belajar golf, teknik, strategi serta konsep main golf dan masa yang diperlukan untuk mengajarnya adalah jauh lebih lama lagi. Ini kerana murid-murid ini belum capai lagi kematangan yang diperlukan untuk memahami kesemua konsep tersebut.

Menurut Lee, Shok Mee (1998) menyatakan kesediaan belajar seseorang murid itu bergantung kepada perkembangan fizikal, sikap dan tingkahlaku murid itu sendiri. Kebiasaannya, minat dan sikap seseorang dikaitkan dengan kematangan emosi dan faktor persekitaran keluarga atau murid-murid. Jika seseorang kanak mempunyai minat dan sikap yang positif, kanak tersebut akan bersemangat yang mendadak untuk belajar. Maka, guru memainkan peranan yang penting ketika memulakan satu tajuk khasnya dalam peringkat set induksi. Guru harus memperkenalkan sesuatu yang menarik, mengagumkan atau sesuatu yang boleh menimbulkan minat murid-murid bagi ingin mengambil tahu sesuatu topik yang akan diperkenalkan dan mendapatkan kepuasan dalam pembelajaran. Ini dapat merujuk dengan hukum kesediaan Thorndike (1913), apabila seseorang itu bersedia untuk melakukan sesuatu tindakan, maka tindakan itu dapat memberi kepuasan kepadanya.

Selain itu, pengalaman lampau juga boleh mempengaruhi seseorang untuk mempelajari sesuatu. Dalam proses pembelajaran, kemahiran asas perlu ada bagi murid-murid untuk menyerap mata pelajaran dengan kadar yang cepat. Melalui pengalaman sedia da pada seseorang individu akan meletakkan dirinya dalam keadaan yang lebih sedia semasa belajar. Justeru itu, kemahiran asas dan pengalaman sedia ada merupakan faktor penting yang mempengaruhi kesediaan belajar seseorang. Bagaimanapun pengalaman sahaja tidak menjamin untuk belajar, perlu ada kaitan dengan pembelajaran (yang akan dipelajari). Perlaksanaan aktiviti yang sejajar dengan kemahiran asas pada murid-murid akan menjaminkan lagi kejayaan aktiviti itu.

1.3 Langkah-langkah membantu kesediaan belajar pelajar
            Kesediaan belajar murid yang berbeza memerlukan layanan yang berbeza dari pihak guru. Terdapat beberapa langkah yang dibuat oleh pihak guru untuk memastikan setiap pelajar boleh benar-benar bersedia belajar. Tujuannya supaya murid-murid mendapat keselesaan dan bertambah seronok untuk belajar. Antara langkah-langkahnya adalah seperti guru haruslah memilih isi kandungan yang sesuai bagi kelas yang berlainan. Aktiviti-aktiviti yang diberikan juga harus berbeza. Bagi murid-murid yang cerdik latihan yang lebih mencabar harus diberi supaya dapat mengukuhkan lagi kemahiran yang dikuasai. Manakala bagi pelajar yang lemah pula, guru haruslah memberi tunjuk ajar yang lebih atau mengajar dengan berulangkali agar pelajar dapat menjalani aktiviti serta matlamat pelajaran yang sama dapat dicapai.

Guru boleh menggunakan pelbagai jenis sumber pengajaran-pembelajaran seperti carta, gambar, benda maujud, audio dan video klip bagi memenuhi keperluan-keperluan murid yang berbeza kesediaan belajarnya. kepelbagaian aktiviti turut dapat membantu kesediaan belajar pelajar.  Guru juga haruslah mempelbagaikan aktiviti seperti secara kumpulan. Guru boleh membenarkan murid-murid memilih rakan-rakan sendiri supaya keselesaan belajar dapat dirasai oleh murid-murid. Guru tidak memilih ahli kumpulan untuk mereka yang boleh menyebabkan perasaan mereka tertekan semasa belajar.  Selain itu, alat bantu mengajar juga dapat menolong menarik minat murid kepada sesuatu mata pelajaran. Alat bantu mengajar adalah berlainan mengikut kelas, topik serta dalam sesuatu aktiviti. Ini kerana alat bantu mengajar perlu mengikut kesesuaian pelajar. Keberkesanan pembelajaran bergantung kepada kesediaan belajar murid. Oleh itu guru harus memahami kesediaan belajar muridnya untuk merancang dan menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai serta sepadan dengan kebolehan muridnya.

2. Pengamatan
2.1 Konsep Pengamatan
     Mengikut Kamus Dewan (1998), pengamatan diertikan sebagai pengawasan atau penelitian. Secara spesifiknya, pengamatan adalah bererti dengan perkataan persepsi, iaitu gambaran atau bayangan dalam hati atau fikiran (tentang sesuatu), pandangan (menerusi pancaindera), atau tanggapan.

Definisi Pengamatan
Pengamatan atau persepsi merupakan satu proses di mana otak menerima maklumat dari deria-deria, menyusun semula maklumat dan memberi makna kepadanya. Dari pengertian ini adalah jelas bahawa untuk melakukan pengamatan kita tidak sahaja memberi perhatian kepada sesuatu rangsangan tetapi kita hendaklah memberi makna kepada rangsangan-rangsangan yang tiba pada deria-deria kita (Ee Ah Meng, 1997). Menurut Slavin (1997), mendefinisikan pengamatan sebagai suatu interpretasi yang memberi makna kepada rangsangan yang diterima oleh deria seseorang itu.

            Pengamatan adalah satu proses yang mana otak kita menerima maklumat dari deria-deria kita (seperti deria lihat, deria mendengar, deria merasa, deria menghidu dan deria menyentuh), menyusun semula maklumat itu dan memberi makna kepadanya. Kebiasaanya, maklumat yang diterima adalah berdasarkan pengalaman yang berkaitan, menginterpretasi dan membentukkan gambaran, bayangan, makna atau konsep rangsangan tersebut. Sebagai contoh, jika sebuah motosikal lalu, seseorang itu mendengar bunyi (deria pendengaran) tersebut dan dia telah pernah melihat objek (motosikal) mengeluarkan bunyi tersebut (pada masa yang lalu), maka gambaran ‘motosikal’ dengan cepat terbayangnya. Akan tetapi, seseorang individu yang tidak ada pengalaman seperti ini tidak akan mampu memberikan makna kepada bunyi ini.

2.2 Organisasi Pengamatan
Ini bermakna rangsangan yang dipersepsikan adalah sentiasa disusun dan diorganisasikan dalam  bentuk yang baik iaitu mudah, elok dan simetri. Jadi, organisasi pengamatan merupakan proses mental yang menyusun maklumat, membuat tafsiran dan membentuk konsep berdasarkan pengalaman lampau. Namun begitu, penetapan makna maklumat tersebut bergantung kepada pengamatan seseorang individu. Individu akan memilih rangsangan yang bermakna bagi dirinya, seterusnya mengorganisasikan maklumat kederiaan dan seterusnya menginterpretasikan rangsangan tersebut.
Di dalam kehidupan harian kita, kebanyakan rangsangan yang kita menerima bukan terdiri daripada satu-satu, malah bukan terpisah-pisah. Ahli-ahli psikologi Gestalt pula berpendapat bahawa manusia cenderung mempersepsi sesuatu secara keseluruhan daripada bahagian-bahagian yang menjadi keseluruhan tersebut.

2.3 Teori Pembentukan Pengamatan
Ahli-ahli psikologi berusaha menggunakan Teori Gestalt dan Hukum Pragnanz untuk menghuraikan pembentukan pengamatan manusia. Perkataan gestalt berasal daripada bahasa Jerman yang bermaksud bentuk, pola atau konfigurasi yang dipersepsi. Mengikut teori Gestalt (bentuk, pola atau tatarajah), manusia mempunyai struktur kognitif di mana otak akan menyusun maklumat dalam ingatan dalam proses pembelajaran. Teori gestalt menyatakan terdapat dua aspek penting iaitu gestalt dan latar dalam pengamatan manusia. Gestalt dan latar boleh bertukar kedudukannya bergantung kepada salah satu aspek yang utama. 
Contoh : Ilustrasi di bawah mengandungi gestalt dan latar.


Apabila kita memberi perhatian kepada gestalt (bahagian putih), persepsi yang diperoleh ialah sebuah pasu bunga manakala jika perhatian ditumpu kepada latar (bahagian hitam) maka kita akan melihat sebagai dua muka orang. Ini adalah bergantung kepada pilihan pemerhati tentang bentuk dan latarnya. Menurut Ridzuan Hussin (2009) yang penting bagi teori Gestalt ialah bagaimana para pelajar memproses maklumat untuk menentukan apa yang mereka pelajari. Teori ini juga turut menekankan aspek pemikiran, kepercayaan, sikap dan nilai pelajar.

Ahli-ahli psikologi gestalt mengemukakan enam prinsip pengamatan (persepsi) dikenali sebagai Hukum Pragnanz seperti berikut:
(a) Prinsip Kedekatan                     (b) Prinsip Bentuk dan Latar 
(c) Prinsip Kesamaan                     (d) Prinsip Simetri
(e) Prinsip Lengkapan                    ( f) Prinsip Terangkum

 (a) Prinsip Kedekatan
Ransangan-ransangan yg terletak dekat antara satu sama lain akan terkumpul bersama dalam bidang pengamatan kita

(b) Prinsip Bentuk dan Latar
Bidang pengamatan individu terbahagi kpd dua komponen iaitu  bentuk dan latar. Apabila sesuatu objek menjadi bentuk atau fokus  pemerhatian kita, yg lain akan menjadi latar.

(c) Prinsip Kesamaan
Pengamatam manusia cenderung utk mengumpulkan ransangan  yg sama dalam satu kumpulan.

(d) Prinsip Simetri
Dalam pengamatan kita lebih mudah mengingati bentuk yg simetri (sama ukuran) drp bentuk yg tidak simetri.

 (e) Prinsip Lengkapan
Individu cenderung utk melengkapkan sesuatu tidak lengkap dalam pengamatan mereka.

(f) Prinsip Terangkum
Individu cenderung melihat bentuk yg lebih besar walaupun ada bentuk kecil di dalamnya.

2.4 Teori Pengajaran-Pembelajaran yang berkaitan dengan Pengamatan
Wetheirmer ialah pengasas teori Gestalt. Beliau mengambil berat tentang cara kanak-kanak belajar terutama di sekolah. Beliau tidak bersetuju dengan penggunaan hafalan. Beliau mahu kanak-kanak mencapai kefahaman, dan mempunyai celik akal dalam sesuatu masalah.

Kohler pula menjalankan eksperimen terhadap perlakuan seekor chimpanzi telah mengemukakan konsep celik akal yang bermaksud penyelesaian masalah berlaku secara tiba-tiba. Dalam kajiannya, chimpanzi yang lapar dimasuk ke dalam sangkar dan beberapa batang kayu panjang diletak berhampirannya, manakala sebiji pisang pula diletakkan di luar sangkar. Chimpanzi mendapat idea dengan memahami masalah dan cari penyelesaian iaitu, menyambungkan kayu-kayu tersebut dan berjaya mengaitkannya dengan buah pisang. Chimpanzi ini menunjukkan apa yang dipanggil oleh Kohler sebagai celik akal dan Kohler merasakan bahawa ia berlaku terutama dalam pembelajaran manusia.

Kohler menyarankan bahawa kebolehan mental (celik akal) juga terdapat pada manusia yang membolehkan pelajar mempelajari perkara-perkara baru. Justerunya, ahli-ahli teori Gestalt melihat bagaimana individu mempersepsi sesuatu perkara, termasuk pengetahuan lalu yang berkaitan, kaedah pengajaran yang diterima akan menentukan bagaimana dia belajar dan menyelesaikan masalah. Oleh itu, amalan pengajaran yang baik perlu membuat pertimbangan tentang persepsi pelajar.

3.0 Penanggapan
3.1 Konsep Penanggapan
Hilgard, Atkinson dan Atkinson (1979) telah menerangkan penanggapan sebagai sifat-sifat umum bagi suatu kelompok objek atau idea. Dengan ini, penanggapan merupakan suatu proses pembentukan konsep.

Bruner (1973) menggunakan perkataan pengkategorisasikan sebagai pembentukan konsep iaitu membuat kategori dengan membezakan perkara-perkara atau benda-benda yang beraneka jenis mengikut ciri-ciri yang sama masing-masing. Sebagai contoh, haiwan adalah diklasifikasikan berdasarkan sifat-sifat khusus seperti jenis binatang yang terbahagi kepada mamalia, reptilian dan amfibia. Cara pengkategorisasi ini membolehkan kita mengenal pasti, memahami, mempelajari ataupun mengingati mereka dengan lebih mudah lagi.

Penanggapan merupakan satu proses pembentukan konsep di mana pembelajaran bergantung kepada pengamatan pelajar terhadap sesuatu rangsangan dan membuat tanggapan yang tepat terhadap sesuatu konsep yang hendak disampaikan. Namun, dalam proses membuat tanggapan yang tepat, pelajar sering terganggu sekiranya banyak rangsangan wujud di sekelilingnya. Oleh itu, dalam teori belajar Bruner, beliau berpendapat bahawa mata pelajaran dapat diajarkan secara efektif dalam bentuk intelektual yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak serta untuk mengembangkan program pengajaran yang lebih efektif adalah dengan mengoordinasikan model penyajian bahan dengan cara di mana anak dapat mempelajari bahan itu sesuai dengan tingkat kemajuan mereka. Jadi sebagai seorang guru, kita harus memberikan kesempatan kepada murid dalam menemukan erti bagi diri mereka sendiri dan mempelajari konsep-konsep di dalam bahasa yang dapat diertikan oleh mereka semasa dalam pengajaran di sekolah.

Bruner telah mengemukakan tiga konsep:
(a) Konsep konjuntif: menerangkan gabungan dua atau beberapa atribut yang tidak dapat dipisahkan atau dikurangkan.

(b) Konsep disjuntif: pula merupakan gabungan atribut dalam konsep itu boleh digunakan dalam satu situasi atau situasi yang lain.

(c) Gabungan: ialah konsep hubungan yang bermaksud atribut-atribut dalam konsep  mempunyai hubungan khas antara satu sama lain.

Ketiga-tiga konsep ini boleh diaplikasikan dalam amalan pembelajaran sekolah kerana ia melibatkan perhubungan antara guru dengan murid dan kedua-dua memainkan peranan penting dalam pembentukan suasana pembelajaran.

3.2 Faktor-faktor Mempengaruhi Pembentukan Penanggapan atau Konsep
a. Pengalaman
Pengalaman seseorang akan membantunya membentuk konsep. Tanpa pengalaman lalu yang boleh dikaitkan, murid-murid tidak dapat membentuk penanggapan yang betul.

b. Imaginasi
       Imaginasi adalah kebolehan mental seseorang untuk membayangkan sesuatu walaupun objek atau orang itu tiada di hadapannya. Daya imaginasi yang tinggi juga mempercepatkan pembentukan penanggapan seseorang individu.

c. Kecerdasan
    Merujuk kepada kebolehan mental seseorang untuk melihat perkaitan serta menggunakan perkaitan-perkaitan ini dalam proses penyelesaian masalah. Kecerdasan yang tinggi seseorang individu maka mempercepatkannya untuk membuat generalisasi serta membentuk penanggapan.

d. Penguasaan Bahasa
Pembentukan konsep memerlukan perbendaharaan kata dan pengungkapan ayat yang baik. bahasa yang mengelirukan boleh menyebabkan murid-murid membentuk penanggapan yang salah.

e. Contoh-contoh
Contoh-contoh yang diberi hendaklah mencukupi ketika guru menyampaikan satu-satu konsep. Ini kerana murid-murid perlu mengetahui segala cirri-ciri konsep dengan baik untuk pembentukan konsep.
    
4.0 Kesimpulan
Menurut Razhiyah (2006), setiap kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran mempunyai masalah yang berbeza dan memerlukan pendekatan yang berbeza. Namun begitu, setiap kanak-kanak dapat diajar dan mereka berhak mendapat bimbingan yang sepatutnya. Jadi, guru hendaklah memikirkan, merancangkan strategi pengajaran-pembelajaran mengikut tahap murid-murid. Dengan itu penumpuan murid-murid terhadap pelajaran yang disampaikan oleh guru dapat ditimbulkan. Sebagai guru, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan faktor-faktor yang meningkatkan pengamatan dan penanggapan murid-murid dapat diwujudkan.


Bibliografi
Ee Ah Meng. (1994). Psikologi Dalam Bilik Darjah. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Ee Ah Meng. (1995). Murid dan Proses Pembelajaran Asas Pendidikan 2. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Ee Ah Meng. (1997). Psikologi Pendidikan II (Semester II). Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Lee Shok Mee. (1998). Psikologi Pendidikan 2. Edisi 2. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Mok Soon Sang. (2008). Psikologi Pendidikan untuk pengajaran dan pembelajaran. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Rahill Mayyuddin dan Habibah Elias (2007), Psikologi Pendidikan Untuk Pengurusan. Edisi 2. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd.

Ramlan Hamzah Lily Mastura Harun, PhD. (2006). Panduan Ulangkaji Psikologi Pendidikan: Untuk PraSarjana Muda Dan KPLI. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Razhiyah K. A. (2006). Mengapa Kanak-kanak Sukar Belajar. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Ridzuan Hussin. (2009). Teori Gestalt. Tg. Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Slavin, R.E. (1997). Educational psychology. Theory and practice. 5th.ed. Boston:     Ally & Bacon.

Pengamatan. Retrived Ogos 24, 2012. From the http://cintakudikeningau.blogspot.com/2011/06/pengamatan.html

Psikologi P&P. Retrived Ogos 24, 2012. From the http://ibnuziad.wordpress.com/2010/03/05/psaikoloji-pp/

Kesediaan Penentu Keberkesanan Pembelajaran. Retrived Ogos 23, 2012. From the http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/isu-nasional/36-mengenai-pendidikan/5584-kesediaan-penentu-keberkesananan-pembelajaran.html


0 comments:

Post a Comment

.