Wednesday, 29 August 2012

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Pembelajaran

Ingatan, Lupaan & Pemindahan

(Disediakan oleh: Lee Phooi San)    

      Lupaan  dan ingatan serta pemindahan pembelajaran akan berlaku dalam setiap kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kita sentiasa belajar supaya kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Bukan saja orang muda yang ingin belajar tetapi orang tua dan kanak-kanak juga belajar setiap hari. Perkara yang kita dapat mengingati itu bukan saja secara langsung tetapi juga akan berlaku secara tidak langsung. Dengan itu, kadangkala kita tidak sedar bahawa kita telah belajar dan telah mengingati sesuatu kecuali apabila maklumat yang telah disimpan itu perlu digunakan. Bukan itu saja, kadangkala kita juga menghadapi masalah untuk mengingat kembali sesuatu perkara. Ini kerana perkara yang kita ingin ingat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor bahan pembelajaran, faktor peribadi dan faktor kaedah pembelajaran. Menurut Azizi Yahaya, Asmah Suboh, Zurihanmi Zakariya dan Fawziah Yahya (2005) berkata manusia hanya menggunakan satu peratus daripada keseluruhan keupayaan otak yang sebenar dan kita sudah mensia-siakan 99 peratus potensi otak yang begitu hebat. Dengan itu, kita juga haruslah mempelbagaikan cara untuk meningkatkan daya ingatan dan mengurangkan lupaan kita. Seterusnya, kita juga haruslah sentiasa memindahkan pembelajaran kita dalam mata pelajaran lain serta memindahkan pembelajaran kita dalam kehidupan seharian.

          Menurut Shahabuddin Hashim, Mahani Razali dan Ramlah Jantan (2006) mendefinisikan ingatan kepada maklumat yang dapat kita simpan dalam ingantan jangka panjang dan dapat dikeluarkan semula apabila dikehendaki.  Mok Soon Sang (2008), ingatan adalah merupakan suatu proses mental untuk menyimpan perkara-perkara yang telah dipelajari dan kemudiannya perkara yang telah simpan itu dikeluarkan untuk bertindak balas dalam situasi yang diperlukan. Misalnya, menggunakan sesuatu ilmu yang telah belajar itu untuk menyelesaikan masalah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Lee Shok Mee (1995) juga mendefinisikan ingatan merupakan suatu proses intelek yang menyimpan maklumat dan pengalaman secara mental dan ia dapat dikeluarkan kembali untuk menyelesaikan masalah atau digunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Ia bermaksud sesuatu perkara yang ingin kita tahu hendaklah dipelajari terlebih dahulu sebelum kita dapat diingat dengan menyimpannya ke dalam otak kita dan seterusnya dikeluarkan apabila kita diperlukan atau hendak digunakan. 

        Dr. Ragbir Kaur Joginder Singh (2012) juga mentakrifkan ingatan sebagai bahagian mental untuk kita menyimpan dan mengeluarkan maklumat pengalaman seseorang. Iaitu ingatan adalah satu proses mental untuk menyimpan pengalaman yang kita perolehi dan kemudiannya dikeluarkan apabila perlu digunakan sebagai rujukan dalam penyelesaian masalah. Lee Shok Mee (1995) juga berkata pengalaman yang telah kita simpan itu akan disimpan dalam beberapa kategori seperti disimpan dalam bentuk kelas atau sistem dan seterusnya dibentukkan dalam hubungan asas beberapa perkara. Proses-proses ingatan  adalah perlu melalui beberapa langkah seperti langkah menerima atau dipanggil pengenkodan dalam otak, menyimpan dan seterusnya mengingat kembali apa yang telah disimpan untuk digunakan.

          Proses pengenkodan akan berlaku melalui deria dan seterusnya diproses dan dirakam. Selepas itu, maklumat tersebut akan disimpan ke dalam otak dengan secara sistematik supaya mudah diingat kembali. Apabila maklumat yang telah disimpan dan perlu digunakan untuk menyelesaikan masalah perlu melalui proses mengingat kembali. Rangsangan-rangsangan yang diterima akan disimpan dalam bentuk kod imej atau kod simbolik. Kod Imej adalah maklumat yang akan disimpan dalam bentuk gambar-gambaran dan kod simbolik adalah maklumat disimpan dalam unit yang lebih kecil seperti perkataan. Kod imej atau kod simbolik akan disimpan dalam bentuk ingatan sensori, ingatan jangka masa pendek atau ingatan jangka masa panjang. 

          Ingatan sensori adalah rangsangan yang diterima melalui organ deria dan diproseskan serta merta melalui perhatian atau pengiktirafan. Maklumat yang tidak penting akan dihilang serta merta hanya maklumat yang penting saja akan dihantar ke ingatan jangka masa pendek. Misalnya, seorang guru yang menggunakan ingatan sensori ini untuk menaipkan markah-markah yang ingin ditaip ke dalam sistem komputer. Dengan itu, proses ingatan sensori ini hanya akan berlaku pada masa yang singkat sahaja sekiranya maklumat tersebut tidak dapat diproseskan semula. Ingatan jangka masa pendek juga dikenali sebagai ingatan kerja. Ingatan jangka masa pendek adalah satu proses untuk menerima maklumat dari ingatan sensori seterusnya mengenkodkan maklumat tersebut ke dalam bentuk yang lebih mudah difahami seperti kod gmabar dan kod simbolik. Tajul Ariffin Nordin, Roslee Ahmad dan Rahimawati Abdul Rahim (2007) mentakrifkan ingatan jangka masa pendek sebagai ingatan yang hanya dapat menyimpankan maklumat bagi beberapa saat sahaja untuk diproses. Misalnya apabila seseorang murid tesebut menjawab soalan yang dikemukan oleh guru. Selain itu, apabila sesorang itu memandang suatu nombor telefon juga hanya dapat mengingati nombor tersebut ketika mendial telefon sahaja dan selepas mendial akan lupa kalau orang itu tidak membuat raptai untuk menguatkan ingatan dia. 

          Ingatan jangka masa panjang adalah menerima dan memproses maklumat dari ingatan jangka masa pendek untuk disimpan dalam masa yang lebih lama. Maklumat yang akan disimpan dalam ingatan jangka masa panjang adalah dalam bentuk kekal dan tersusun. Dengan itu, maklumat-maklumat yang perlu digunakan pada bila-bila masa itu akan mudah diingat kembali.  Sebagai contohnya, kita tidak dapat lupakan perkara yang amat gembira dan penting kepada kami. Misalnya, kita akan mengingati tarikh hari jadi kita dan perkara yang menjadikan kita gembira. Ingatan jangka masa panjang terbahagi kepada dua iaitu ingatan eksplisit dan ingatan implisit. Ingatan eksplisit adalah perkara yang diingat dan disimpan dalam jangka masa panjang yang berada dalam kesedaran. Sebaliknya, ingatan implisit adalah perkara yang diingat dan disimpan dalam jangka masa panjang yang berada dalam keadaan tidak sedar. Ingatan eksplisit terdiri daripada dua jenis iaitu episodik dan semantik, manakala ingatan implisit terdiri daripada ingatan perdana dan prosedural.  

       Ingatan semantik adalah maklumat yang disimpan itu berbentuk fakta yang dikuasai sepanjang hayat daripada berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, maklumat-maklumat yang berkaitan dengan persekolahan, pekerjaan, pembacaan, dan pengalaman tentang rumah, objek dan manusia. Ingatan episodik adalah maklumat yang diperolehi daripada pengalaman lama seperti peristiwa yang manis atau pahit, hari konvokesyen seseorang, hari jadi umur 21 tahun dan kemalangan. Ingatan prosedural adalah maklumat yang diperolehi daripada langkah-langkah dan prosedur-prosedur amalan seharian. Contohnya , cara membuat kuih dan memandu kereta ke tempat kerja dan ke sekolah. Ingatan perdana adalah maklumat seharian itu dapat diingat secara automatik untuk seseorang seperti nombor rumah, nombor telefon polis atau ambulans, nama ahli keluarga dan nombor kad pengenalan. 

        Faktor-faktor yang mempengaruhi ingatan adalah faktor bahan pembelajaran, faktor peribadi dan faktor pembelajaran. Faktor bahan pembelajaran merangkumi empat aspeks iaitu panjang bahan, kesukaran badan, kedudukan bahan dan bahan bermakna. Mok Soon Sang (2008) berkata, melalui kajian H.Ebbinghaus mendapati pembelajaran panjang bahan akan mempengaruhi ingatan. Ingatan yang baik adalah tidak melebihi 7 bilangan suku kata. In kerena semakin kuantiti bahan pembelajaran ditambah, semakin gangguan bertambah sehingga pelajar menghadapi lebih banyak kesulitan dalam pembelajaran. Faktor sukar bahan pembelajaran adalah bermaksud bahan pembelajaran terlalu mudah dan susah akan mempengaruhi ingatan seseorang. Mok Soon Sang (2008) berkata, melalui kajian daripada Kruegar (1946) mendapati bahan yang diajar itu terlalu mudah, kemajuan dalam peringkat awal bergerak sangat cepat tetapi akan berundur dalam masa yang singkat. Ini kerana bahan yang diajar itu kurang mencabar sehingga tidak dapat menimbulkan minat mereka; oleh itu, minat pembelajaran itu tidak kekal. Kalau bahan pembelajaran yang diajar itu terlalu sukar akan menyebabkan murid tersebut tidak mempunyai kemajuan kerana mereka kekurangan keupayaan untuk mempelajarinya.

    Seterusnya, faktor kedudukan bahan pembelajaran juga adalah susunan bahan pembelajaran supaya murid-murid dapat mengingati dengan senang. Mok Soon Sang (2008) berkata, melalui kajian daripada Kingsley (1957) mendapati bahawa susunan suku kata dan perkataan secara tertib terletak di tempat pertama dan akhir adalah lebih mudah diingati. Sebagai contohnya, kita lebih mudah mengingati peristiwa yang berlaku pada hari pertama persekolahannya. Justeru, Kingsley (1957) juga telah membuat kajian tentang faktor bahan pembelajaran yang bermakna. Kajian beliau mendapati bahawa pembelajaran perkataan-perkataan yang bermakna adalah lebih mudah daripada set buku suku kata yang tidak bermakna. 

          Selain itu, faktor kaedah pembelajaran juga mempengaruhi ingatan seseorang. Faktor kaedah pembelajaran ini merangkumi dua aspek iaitu masa belajar secara bahagian dan pembelajaran berlebihan. Masa belajar berlebihan akan mempengaruhi ingatan seseorang. Menurut Mok Soon Sang (2008) berkata masa belajar secara bahagian adalah lebih berkesan daripada masa belajar secara sekali gus. Ini kerana minda kita tidak dapat rehat dengan mencukupi. Menurut Teori Gangguan atau Teori Pengukuhan dalam buku Mok Soon Sang (2008) berkata tempoh masa rehat yang mencukupi adalah penting bagi minda mengukuhkan apa yang telah dipelajari. Seterusnya, faktor pembelajaran berlebihan juga mempengaruhi ingatan seseorang. Pembelajaran berlebihan adalah bacaan tambahan pembelajaran. Misalnya setelah menghafal sebuah sajak dan telah mencapai 100% hafalan tetapi hafalan ini akan mudah dilupai. Oleh itu, bacaan tambahan perlulah dilakukan supaya dapat mengekalkan ingatan mereka. 

       Sehubungan itu, faktor peribadi juga akan mempengaruhi ingatan seseorang. Faktor peribadi merangkumi empat aspek iaitu faktor umur, jantina, motivasi pembelajaram dan emosi dengan ingatan. Faktor umur adalah umur seseorang itu akan mempengaruhi ingatan. Mok Soon Sang (2008) berkata, kajian tentang ingatan yang terbaik dan terkuat adalah pada umur 8-20 tahun. Kajian Holaday dan Stodard (1933) dalam buku Mok Soon Sang (2008) menunjukkan kuantiti ingatan orang dewasa yang kekal adalah lebih banyak daripada orang remaja dan kanak-kanak. Ini kerana orang dewasa lebih matang dan mereka mempunyai pengalaman yang lebih luas serta mempunyai kebolehan menaakulan yang lebih tinggi daripada orang remaja dan kanak-kanak. 

           Di samping itu, faktor jantina juga akan mempengaruhi ingatan. Menurut Mok Soon Sang (2008) berkata, melalui kajian daripada Kingley (1957) merumuskan bahawa kebolehan mengingat di antara lelaki dan perempuan adalah tidak banyak berbeza. Faktor jantina ini akan berlaku kecuali latihan yang memerlukan tenaga yang kuat, seperti pertukangan kayu dilakukan oleh jantina lelaki.  Dalam pada itu, faktor motivasi juga akan mempengaruhi ingatan seseorang. Menurut Mok Soon Sang (2008) berkata, melalui kajian daripada Tolman dan Honzik (1930) membuktikan bahawa motivasi yang kuat akan membawa kepuasan sehingga pembelajaran yang dijalankan itu amat berkesan. Ganjaran dan hukuman akan digunakan dalam sesebuah sekolah untuk memotivasikan murid. Di dalam sebuah sekolah ganjaran adalah lebih diutamakan kerana dapat mendorong pembelajaran dengan berkesan daripada mengenakan hukuman. 

          Emosi seseorang juga akan mempengaruhi ingatan. Emosi adalah merupakan perasaan jiwa yang kuat, seperti sedih, gembira, takut dan lain-lain. Dalam kehidupan kita pengalaman atau peristiwa yang lebih seronok akan senang mengingati tetapi peristiwa yang kecewa dan sedih akan senang melupai. Misalnya, kita akan sentiasa mengingati peristiwa hari jadinya dan akan menghilangkan ingatan dalam peristiwa yang sedih seperti hari kemalangannya atau peristiwa yang membabitkan nyawa seseorang.

      Proses lupaan berlaku adalah bergantung secara songsang dengan proses ingatan. Lupaan adalah bermaksud kegagalan untuk mengingat kembali sesutau butir maklumat dengan tepat (Shahabuddin Hashim, Mahani Razali & Ramlah Jantan, 2006)  . Lee Shok Mee (1995) mendefinisikan lupaan merupakan kesukaran untuk mengingat atau mengeluarkan kembali sesuatu yang telah dialami. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lupaan iaitu faktor keusangan, faktor gangguan, faktor tekanan, faktor kebimbangan, faktor minat berubah dan faktor lupaan ledakan maklumat.  Faktor keusangan berlaku apabila maklumat yang telah disimpan dalam ingatan jangka masa panjang itu dilupai kerana jarang digunakan. Dengan itu, lama-kelamaan maklumat tersebut akan hilang dengan peredaran masa. Seterusnya, faktor gangguan berlaku apabila gangguan yang berlaku akibat pembelajaran baru atau pembelajaran lama. Faktor gangguan ini terbahagi kepada dua iaitu lupaan gangguan retroaktif dan lupaan gangguan proaktif. Lupaan gangguan retroaktif adalah gangguan berlaku apabila pembelajaran baru mengganggu pembelajaran lama. Misalnya, seseorang murid itu telah membelajari kad pengenalan baru akan melupai kad pengenalan lama. Lupaan gangguan proaktif adalah pembelajaran lama mengganggu pembelajaran baru.  Misalnya, guru mengajar murid dengan cara operasi menambah tetapi pada masa lain juga guru tersebut mengajar mereka dengan cara operasi menambah yang baru. Dengan itu, gangguan pemahaman murid dalam penggunaan cara operasi menambah ini akan berlaku.

        Di samping itu, lupaan berlaku juga kerana berlakunya faktor lupaan dalam keadaan tekanan. Faktor lupaan tekanan juga dipanggil lupaan desakan iaitu berkaitan dengan emosi dan motivasi seseorang dan menyebabkan kita secara tidak sedar untuk melupai maklumat yang telah disimpan dalam jangka masa panajang. Misalnya peristiwa yang menyakitkan, kita akan sengaja menolak peristiwa tersebut ke otak tak sedar. Sebagai contohnya, kita akan sengaja melupai peristiwa kematian ibu atau salah satu kemalangan yang ngeri. Justeru, kita juga akan lupa sesuatu peristiwa seperti berlakunya kebimbangan dan ketakutan. Misalnya, semasa peperiksaan dijalankan seseorang murid itu takut sehingga mereka menghadapi masalah tidak dapat mengingati nota-nota penting dalam dewan peperiksaan sehingga maklumat yang kita telah hafal itu lupa. Seterusnya, faktor lupaan ledakan maklumat juga akan mempengaruhi seseorang itu lupa. Lupaan ini berlaku apabila maklumat yang hendak dipelajari itu terlalu banyak dan tidak berkait antara satu sama lain. 

       Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan ingatan dan mengurangkan lupaan iaitu mengunakan bahan pembelajaran yang berguna. Guru boleh mengaitkan bahan pembelajaran baru dengan pengetahuan yang sedi ada. Justeru, kita juga boleh menggunakan panjang bahan pembelajaran yang berpatutan dan memberi masa yang mencukupi untuk menyelesaikan aktiviti mereka. Selain itu, kita juga boleh menggunakan teknik mengajar yang menarik seperti gunakan teknik motivsi  yang sesuai supaya pelajar dapat merasai keseronokan semasa pembelajaran dijalankan. Di samping itu, kita juga boleh merancangkan bahan pembelajaran dengan kesukaran yang berpatutan supaya para pelajar dapat mempelajari dengan bersungguh-sungguh. Dengan itu, guru perlu elakkan mengajar bahan pembelajaran yang terlalu mudah atau terlalu sukar.

Dalam pada itu, guru juga boleh membentuk iklim pembelajaran yang kondusif dan menggunakan kaedah nemonik iaitu menggunakan teknik mengorganisasikan fakta-fakta supaya pelajar lebih mudah diingati. Justeru, kita juga boleh menggunakan pen penyerlah untuk menonjolkan isi atau fakta penting. Selain itu, kita juga harus memberi ulangkaji yang mencukupi kepada para pelajar untuk mengukuhkan ingatan. Di samping itu, kita juga haruslah elakkan gangguan proaktif dan retroaktif dan mengajar dengan cara atau gambarajah untuk mengilustrasikan fakta penting.

Menurut Lee Shok Mee (1995) mendefinisikan pemindahan pembelajaran sebagai kecekapan menggunakan pengetahuan atau kemahiran yang sedia ada kepada pembelajaran yang selanjutnya atau kepada keadaan yang baru seperti mengaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Misalnya, kemahiran matematik diaplikasikan dalam mata pelajaran fizik dan sains. Terdapat tiga jenis pemindahan pembelajaran iaitu pemindahan positif, pemindahan negatif dan poemindahan sifar. Pemindahan positif adalah pemindahan maklumat yang lama dapat membantu pembelajaran baru. Misalnya, seseorang itu untuk mendapatkan lesen memandu akan memperolehi pengalaman memandu kereta daripada ayahnya dahulu. Pemindahan positf ini juga dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu pemindahan mendatar dan pemindahan menegak. 

Mok Soon Sang (2006), mendefinisikan pemindahan mendatar kepada pengalaman dan aplikasi yang dipindah haruslah mempunyai situasi yang serupa dan mengandungi peringkat kesukaran yang sama. Sebagai contohnya, apabila kanak-kanak telah mempelajari erti perkataan yang baru, seterusnya dia boleh mengaplikasikan pengetahuan yang sedia ada kepada mata pelajaran lain seperti membaca buku cerita. Pemindahan menegak adalah kenaikan pengalaman yang sedia ada kepada satu tahap yang lebih tinggi. Misalnya, murid-murid telah mempelajari konsep segi tiga, terus menggunakan untuk mempelajari konsep segi tiga sama sisi, segi tiga tepat dan segi tiga sama kaki. 

Justeru, pemindahan negatif juga boleh didefinisikan kepada pengalaman lama ganggu atau menghalang pembelajaran baru. Misalnya, murid-murid tidak dapat menguasai konsep operasi darab akan menghadapi masalah semasa membuat soalan-soalan yang melibatkan operasi bahagi. Pemindahan negatif ini dibahagi kepada dua iaitu gangguan proaktif dan gangguan retoraktif. Gangguan proaktif adalah pembelajaran awal mengganggu pembelajaran yang baru. Misalnya seseorang itu telah mempelajari memandu kereta sebelah kiri di Malaysia akan menghadapi masalah apabila memandu kereta di sebelah kanan di Amerika Syarikat. Gangguan retroaktif adalah pembelajaran baru mengganggu pembelajaran lama. Sebagai contohnya, seseorang itu telah mempelajari bagaimana bermain bola keranjang akan mengahadapi masalah apabila bermain bola jaring. Ini kerana teknik yang dimainkan mempunyai sedikit perbezaan. 

Pemindahan sifar adalah bermaksud tidak berlakunya sebarang pemindahan. Ini kerana pengalaman dan kemahiran yang sedia ada itu dipindah dalam pembelajaran yang baru tetapi tidak dapat mendatangkan sebarang faedah atau sebarang kesan. Misalnya, seorang murid mempunyai kemahiran dalam menyukat cacair dengan menggunakan selinder, ia mengetahui selinder yang besar dan kecil dapat menyukat isipadu cecair yang berbeza. Dengan itu, dia ketahui bahawa selinder yang lebih besar adalah lebih sesuai digunakan untuk menyukat kuantiti air yang lebih banyak.  Terdapa juga beberapa jenis pemindahan lain seperti pemindahan bilateral, pemindahan pengantara dan pemindahan set pembelajaran. Menurut Mok Soon Sang (2006) berkata pemindahan bilateral juga dipanggil pendidikan bersilang. Pemindahan bilateral adalah menggunakan kemahiran dan ilmu pengetahuan dalam situasi yang berubah-ubah. Misalnya, seseorang itu melatih dengan menggunakan tangan kiri dipercayai boleh membantu latihan dengan tangan kanan. 

Pemindahan pengantara adalah tindak balas yang tetap kepada rangsangan dan dalam kategori yang sama membentuk tindak balas baru. Misalnya, selepas menguasai sebutan suku kata, adalah lebih mudah mempelajari ejaan perkataannya. Di samping itu, pemindahan set pembelajaran juga adalah bermaksud kemahiran yang dipelajari dilatih banyak kali sehingga pembelajaran menjadi automatik. Contohnya, murid-murid menghafal sifir supaya dapat menjawab soalan operasi darab kemudian. Terdapat beberapa cara untuk mengelakkan pemindahan pembelajaran negatif iaitu pembelajaran konsep secara menyeluruh dan kukuh, pengajaran situasi bermakna, penguasaan bahan pembelajaran, penyelarasan antara mata pelajaran yang berlainan, pembelajaran bermakna dan penggunaan strategi analogi dan perbandingan. 

Selain itu, kita juga haruslah menggalakkan pemindahan pembelajaran positif semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Dengan itu, kita haruslah membuat saling kaitan antara dua konsep iaitu guru perlulah menarik perhatian kepada pelajaran yang lepas supaya mereka dapat melihat perkaitan antara pembelajaran lama dengan pembelajaran baru. Selain itu, guru juga haruslah membina kesedaran pemindahan pembelajaran iaitu menggunakan strategi pengajaran yang  memusatkan murid seperti banyak memberi peluang kepada murid melakukan latihan. Justeru, guru juga hendaklah memastikan semua murid dapat menguasai kesemua fakta dan konsep yang diajar. Di samping itu, guru juga harsulah mengadakan aktiviti pembelajaran yang bermakna dan menggalakkan daya cipta murid melalui penggunaan pelbagai kaedah.

Sebagai kesimpulannya, ingatan adalah sangat penting untuk menentukan kecemerlangan dan kejayaan dalam kehidupan kita. Justeru, ingatan juga dapat membantu kita untuk melaksanakan sesuatu atau mengatasi sesuatu masalah. Dengan itu, guru haruslah membantu murid untuk meningkatkan daya ingatan dan mengurangkan lupaan dengan melaksanakan beberapa teknik semasa menjalankan pengajaran dan pembelajaran mereka. Di samping itu, guru juga haruslah sentiasa memupuk dan menggalakkan pemindahan pembelajaran positif di kalangan murid supaya murid dapat memotivasi tinggi, berani memberi perhatian serta mempunyai perasaan tanggungjawab yang kendiri. 


Bibliografi

Azizi Yahaya, Asmah Suboh, Zurihanmi Zakariya dan Fawziah Yahya (2005). Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. Pahang, Malaysia: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd..

Dr. Ragbir Kaur Joginder Singh (2012). Panduan Ilmu Pendidikan Untuk DPLI Pedagogi. Kuala Lumpur, Malaysia: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.

Lee Shok Mee (1995). Asas Pendidikan 2 Murid Dan Proses Pembelajaran. Kuala Lumpur, Malaysiaa: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Mok Soon Sang (2006). Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (Sekolah Rendah: Komponen 1 & 2) Psikologi Pendidikan & Pedagogi. Kuala Lumpur, Malaysia: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Mok Soon Sang (2008). Psikologi Pendidikan untuk Pengajaran & Pembelajaran. Ipoh, Malaysia: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Shahabuddin Hashim, Mahani Razali dan Ramlah Jantan (2006). Psikologi Pendidikan – Buku Teori Pembelajaran Yang Terkandung Dalam Silibus Kurikulum Pendidikan Guru Yang Digunakan Di Maktab-Maktab Perguruan. Kuala Lumpur, Malaysia: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd..

Tajul Ariffin Nordin, Roslee Ahmad dan Rahimawati Abdul Rahim (2007). Membina pelajar Cemerlang Evolusi Pembelajaran Sepanjang Hayat. Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia.

0 comments:

Post a Comment

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Pembelajaran

| |

Ingatan, Lupaan & Pemindahan

(Disediakan oleh: Lee Phooi San)    

      Lupaan  dan ingatan serta pemindahan pembelajaran akan berlaku dalam setiap kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kita sentiasa belajar supaya kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Bukan saja orang muda yang ingin belajar tetapi orang tua dan kanak-kanak juga belajar setiap hari. Perkara yang kita dapat mengingati itu bukan saja secara langsung tetapi juga akan berlaku secara tidak langsung. Dengan itu, kadangkala kita tidak sedar bahawa kita telah belajar dan telah mengingati sesuatu kecuali apabila maklumat yang telah disimpan itu perlu digunakan. Bukan itu saja, kadangkala kita juga menghadapi masalah untuk mengingat kembali sesuatu perkara. Ini kerana perkara yang kita ingin ingat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor bahan pembelajaran, faktor peribadi dan faktor kaedah pembelajaran. Menurut Azizi Yahaya, Asmah Suboh, Zurihanmi Zakariya dan Fawziah Yahya (2005) berkata manusia hanya menggunakan satu peratus daripada keseluruhan keupayaan otak yang sebenar dan kita sudah mensia-siakan 99 peratus potensi otak yang begitu hebat. Dengan itu, kita juga haruslah mempelbagaikan cara untuk meningkatkan daya ingatan dan mengurangkan lupaan kita. Seterusnya, kita juga haruslah sentiasa memindahkan pembelajaran kita dalam mata pelajaran lain serta memindahkan pembelajaran kita dalam kehidupan seharian.

          Menurut Shahabuddin Hashim, Mahani Razali dan Ramlah Jantan (2006) mendefinisikan ingatan kepada maklumat yang dapat kita simpan dalam ingantan jangka panjang dan dapat dikeluarkan semula apabila dikehendaki.  Mok Soon Sang (2008), ingatan adalah merupakan suatu proses mental untuk menyimpan perkara-perkara yang telah dipelajari dan kemudiannya perkara yang telah simpan itu dikeluarkan untuk bertindak balas dalam situasi yang diperlukan. Misalnya, menggunakan sesuatu ilmu yang telah belajar itu untuk menyelesaikan masalah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Lee Shok Mee (1995) juga mendefinisikan ingatan merupakan suatu proses intelek yang menyimpan maklumat dan pengalaman secara mental dan ia dapat dikeluarkan kembali untuk menyelesaikan masalah atau digunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Ia bermaksud sesuatu perkara yang ingin kita tahu hendaklah dipelajari terlebih dahulu sebelum kita dapat diingat dengan menyimpannya ke dalam otak kita dan seterusnya dikeluarkan apabila kita diperlukan atau hendak digunakan. 

        Dr. Ragbir Kaur Joginder Singh (2012) juga mentakrifkan ingatan sebagai bahagian mental untuk kita menyimpan dan mengeluarkan maklumat pengalaman seseorang. Iaitu ingatan adalah satu proses mental untuk menyimpan pengalaman yang kita perolehi dan kemudiannya dikeluarkan apabila perlu digunakan sebagai rujukan dalam penyelesaian masalah. Lee Shok Mee (1995) juga berkata pengalaman yang telah kita simpan itu akan disimpan dalam beberapa kategori seperti disimpan dalam bentuk kelas atau sistem dan seterusnya dibentukkan dalam hubungan asas beberapa perkara. Proses-proses ingatan  adalah perlu melalui beberapa langkah seperti langkah menerima atau dipanggil pengenkodan dalam otak, menyimpan dan seterusnya mengingat kembali apa yang telah disimpan untuk digunakan.

          Proses pengenkodan akan berlaku melalui deria dan seterusnya diproses dan dirakam. Selepas itu, maklumat tersebut akan disimpan ke dalam otak dengan secara sistematik supaya mudah diingat kembali. Apabila maklumat yang telah disimpan dan perlu digunakan untuk menyelesaikan masalah perlu melalui proses mengingat kembali. Rangsangan-rangsangan yang diterima akan disimpan dalam bentuk kod imej atau kod simbolik. Kod Imej adalah maklumat yang akan disimpan dalam bentuk gambar-gambaran dan kod simbolik adalah maklumat disimpan dalam unit yang lebih kecil seperti perkataan. Kod imej atau kod simbolik akan disimpan dalam bentuk ingatan sensori, ingatan jangka masa pendek atau ingatan jangka masa panjang. 

          Ingatan sensori adalah rangsangan yang diterima melalui organ deria dan diproseskan serta merta melalui perhatian atau pengiktirafan. Maklumat yang tidak penting akan dihilang serta merta hanya maklumat yang penting saja akan dihantar ke ingatan jangka masa pendek. Misalnya, seorang guru yang menggunakan ingatan sensori ini untuk menaipkan markah-markah yang ingin ditaip ke dalam sistem komputer. Dengan itu, proses ingatan sensori ini hanya akan berlaku pada masa yang singkat sahaja sekiranya maklumat tersebut tidak dapat diproseskan semula. Ingatan jangka masa pendek juga dikenali sebagai ingatan kerja. Ingatan jangka masa pendek adalah satu proses untuk menerima maklumat dari ingatan sensori seterusnya mengenkodkan maklumat tersebut ke dalam bentuk yang lebih mudah difahami seperti kod gmabar dan kod simbolik. Tajul Ariffin Nordin, Roslee Ahmad dan Rahimawati Abdul Rahim (2007) mentakrifkan ingatan jangka masa pendek sebagai ingatan yang hanya dapat menyimpankan maklumat bagi beberapa saat sahaja untuk diproses. Misalnya apabila seseorang murid tesebut menjawab soalan yang dikemukan oleh guru. Selain itu, apabila sesorang itu memandang suatu nombor telefon juga hanya dapat mengingati nombor tersebut ketika mendial telefon sahaja dan selepas mendial akan lupa kalau orang itu tidak membuat raptai untuk menguatkan ingatan dia. 

          Ingatan jangka masa panjang adalah menerima dan memproses maklumat dari ingatan jangka masa pendek untuk disimpan dalam masa yang lebih lama. Maklumat yang akan disimpan dalam ingatan jangka masa panjang adalah dalam bentuk kekal dan tersusun. Dengan itu, maklumat-maklumat yang perlu digunakan pada bila-bila masa itu akan mudah diingat kembali.  Sebagai contohnya, kita tidak dapat lupakan perkara yang amat gembira dan penting kepada kami. Misalnya, kita akan mengingati tarikh hari jadi kita dan perkara yang menjadikan kita gembira. Ingatan jangka masa panjang terbahagi kepada dua iaitu ingatan eksplisit dan ingatan implisit. Ingatan eksplisit adalah perkara yang diingat dan disimpan dalam jangka masa panjang yang berada dalam kesedaran. Sebaliknya, ingatan implisit adalah perkara yang diingat dan disimpan dalam jangka masa panjang yang berada dalam keadaan tidak sedar. Ingatan eksplisit terdiri daripada dua jenis iaitu episodik dan semantik, manakala ingatan implisit terdiri daripada ingatan perdana dan prosedural.  

       Ingatan semantik adalah maklumat yang disimpan itu berbentuk fakta yang dikuasai sepanjang hayat daripada berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, maklumat-maklumat yang berkaitan dengan persekolahan, pekerjaan, pembacaan, dan pengalaman tentang rumah, objek dan manusia. Ingatan episodik adalah maklumat yang diperolehi daripada pengalaman lama seperti peristiwa yang manis atau pahit, hari konvokesyen seseorang, hari jadi umur 21 tahun dan kemalangan. Ingatan prosedural adalah maklumat yang diperolehi daripada langkah-langkah dan prosedur-prosedur amalan seharian. Contohnya , cara membuat kuih dan memandu kereta ke tempat kerja dan ke sekolah. Ingatan perdana adalah maklumat seharian itu dapat diingat secara automatik untuk seseorang seperti nombor rumah, nombor telefon polis atau ambulans, nama ahli keluarga dan nombor kad pengenalan. 

        Faktor-faktor yang mempengaruhi ingatan adalah faktor bahan pembelajaran, faktor peribadi dan faktor pembelajaran. Faktor bahan pembelajaran merangkumi empat aspeks iaitu panjang bahan, kesukaran badan, kedudukan bahan dan bahan bermakna. Mok Soon Sang (2008) berkata, melalui kajian H.Ebbinghaus mendapati pembelajaran panjang bahan akan mempengaruhi ingatan. Ingatan yang baik adalah tidak melebihi 7 bilangan suku kata. In kerena semakin kuantiti bahan pembelajaran ditambah, semakin gangguan bertambah sehingga pelajar menghadapi lebih banyak kesulitan dalam pembelajaran. Faktor sukar bahan pembelajaran adalah bermaksud bahan pembelajaran terlalu mudah dan susah akan mempengaruhi ingatan seseorang. Mok Soon Sang (2008) berkata, melalui kajian daripada Kruegar (1946) mendapati bahan yang diajar itu terlalu mudah, kemajuan dalam peringkat awal bergerak sangat cepat tetapi akan berundur dalam masa yang singkat. Ini kerana bahan yang diajar itu kurang mencabar sehingga tidak dapat menimbulkan minat mereka; oleh itu, minat pembelajaran itu tidak kekal. Kalau bahan pembelajaran yang diajar itu terlalu sukar akan menyebabkan murid tersebut tidak mempunyai kemajuan kerana mereka kekurangan keupayaan untuk mempelajarinya.

    Seterusnya, faktor kedudukan bahan pembelajaran juga adalah susunan bahan pembelajaran supaya murid-murid dapat mengingati dengan senang. Mok Soon Sang (2008) berkata, melalui kajian daripada Kingsley (1957) mendapati bahawa susunan suku kata dan perkataan secara tertib terletak di tempat pertama dan akhir adalah lebih mudah diingati. Sebagai contohnya, kita lebih mudah mengingati peristiwa yang berlaku pada hari pertama persekolahannya. Justeru, Kingsley (1957) juga telah membuat kajian tentang faktor bahan pembelajaran yang bermakna. Kajian beliau mendapati bahawa pembelajaran perkataan-perkataan yang bermakna adalah lebih mudah daripada set buku suku kata yang tidak bermakna. 

          Selain itu, faktor kaedah pembelajaran juga mempengaruhi ingatan seseorang. Faktor kaedah pembelajaran ini merangkumi dua aspek iaitu masa belajar secara bahagian dan pembelajaran berlebihan. Masa belajar berlebihan akan mempengaruhi ingatan seseorang. Menurut Mok Soon Sang (2008) berkata masa belajar secara bahagian adalah lebih berkesan daripada masa belajar secara sekali gus. Ini kerana minda kita tidak dapat rehat dengan mencukupi. Menurut Teori Gangguan atau Teori Pengukuhan dalam buku Mok Soon Sang (2008) berkata tempoh masa rehat yang mencukupi adalah penting bagi minda mengukuhkan apa yang telah dipelajari. Seterusnya, faktor pembelajaran berlebihan juga mempengaruhi ingatan seseorang. Pembelajaran berlebihan adalah bacaan tambahan pembelajaran. Misalnya setelah menghafal sebuah sajak dan telah mencapai 100% hafalan tetapi hafalan ini akan mudah dilupai. Oleh itu, bacaan tambahan perlulah dilakukan supaya dapat mengekalkan ingatan mereka. 

       Sehubungan itu, faktor peribadi juga akan mempengaruhi ingatan seseorang. Faktor peribadi merangkumi empat aspek iaitu faktor umur, jantina, motivasi pembelajaram dan emosi dengan ingatan. Faktor umur adalah umur seseorang itu akan mempengaruhi ingatan. Mok Soon Sang (2008) berkata, kajian tentang ingatan yang terbaik dan terkuat adalah pada umur 8-20 tahun. Kajian Holaday dan Stodard (1933) dalam buku Mok Soon Sang (2008) menunjukkan kuantiti ingatan orang dewasa yang kekal adalah lebih banyak daripada orang remaja dan kanak-kanak. Ini kerana orang dewasa lebih matang dan mereka mempunyai pengalaman yang lebih luas serta mempunyai kebolehan menaakulan yang lebih tinggi daripada orang remaja dan kanak-kanak. 

           Di samping itu, faktor jantina juga akan mempengaruhi ingatan. Menurut Mok Soon Sang (2008) berkata, melalui kajian daripada Kingley (1957) merumuskan bahawa kebolehan mengingat di antara lelaki dan perempuan adalah tidak banyak berbeza. Faktor jantina ini akan berlaku kecuali latihan yang memerlukan tenaga yang kuat, seperti pertukangan kayu dilakukan oleh jantina lelaki.  Dalam pada itu, faktor motivasi juga akan mempengaruhi ingatan seseorang. Menurut Mok Soon Sang (2008) berkata, melalui kajian daripada Tolman dan Honzik (1930) membuktikan bahawa motivasi yang kuat akan membawa kepuasan sehingga pembelajaran yang dijalankan itu amat berkesan. Ganjaran dan hukuman akan digunakan dalam sesebuah sekolah untuk memotivasikan murid. Di dalam sebuah sekolah ganjaran adalah lebih diutamakan kerana dapat mendorong pembelajaran dengan berkesan daripada mengenakan hukuman. 

          Emosi seseorang juga akan mempengaruhi ingatan. Emosi adalah merupakan perasaan jiwa yang kuat, seperti sedih, gembira, takut dan lain-lain. Dalam kehidupan kita pengalaman atau peristiwa yang lebih seronok akan senang mengingati tetapi peristiwa yang kecewa dan sedih akan senang melupai. Misalnya, kita akan sentiasa mengingati peristiwa hari jadinya dan akan menghilangkan ingatan dalam peristiwa yang sedih seperti hari kemalangannya atau peristiwa yang membabitkan nyawa seseorang.

      Proses lupaan berlaku adalah bergantung secara songsang dengan proses ingatan. Lupaan adalah bermaksud kegagalan untuk mengingat kembali sesutau butir maklumat dengan tepat (Shahabuddin Hashim, Mahani Razali & Ramlah Jantan, 2006)  . Lee Shok Mee (1995) mendefinisikan lupaan merupakan kesukaran untuk mengingat atau mengeluarkan kembali sesuatu yang telah dialami. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lupaan iaitu faktor keusangan, faktor gangguan, faktor tekanan, faktor kebimbangan, faktor minat berubah dan faktor lupaan ledakan maklumat.  Faktor keusangan berlaku apabila maklumat yang telah disimpan dalam ingatan jangka masa panjang itu dilupai kerana jarang digunakan. Dengan itu, lama-kelamaan maklumat tersebut akan hilang dengan peredaran masa. Seterusnya, faktor gangguan berlaku apabila gangguan yang berlaku akibat pembelajaran baru atau pembelajaran lama. Faktor gangguan ini terbahagi kepada dua iaitu lupaan gangguan retroaktif dan lupaan gangguan proaktif. Lupaan gangguan retroaktif adalah gangguan berlaku apabila pembelajaran baru mengganggu pembelajaran lama. Misalnya, seseorang murid itu telah membelajari kad pengenalan baru akan melupai kad pengenalan lama. Lupaan gangguan proaktif adalah pembelajaran lama mengganggu pembelajaran baru.  Misalnya, guru mengajar murid dengan cara operasi menambah tetapi pada masa lain juga guru tersebut mengajar mereka dengan cara operasi menambah yang baru. Dengan itu, gangguan pemahaman murid dalam penggunaan cara operasi menambah ini akan berlaku.

        Di samping itu, lupaan berlaku juga kerana berlakunya faktor lupaan dalam keadaan tekanan. Faktor lupaan tekanan juga dipanggil lupaan desakan iaitu berkaitan dengan emosi dan motivasi seseorang dan menyebabkan kita secara tidak sedar untuk melupai maklumat yang telah disimpan dalam jangka masa panajang. Misalnya peristiwa yang menyakitkan, kita akan sengaja menolak peristiwa tersebut ke otak tak sedar. Sebagai contohnya, kita akan sengaja melupai peristiwa kematian ibu atau salah satu kemalangan yang ngeri. Justeru, kita juga akan lupa sesuatu peristiwa seperti berlakunya kebimbangan dan ketakutan. Misalnya, semasa peperiksaan dijalankan seseorang murid itu takut sehingga mereka menghadapi masalah tidak dapat mengingati nota-nota penting dalam dewan peperiksaan sehingga maklumat yang kita telah hafal itu lupa. Seterusnya, faktor lupaan ledakan maklumat juga akan mempengaruhi seseorang itu lupa. Lupaan ini berlaku apabila maklumat yang hendak dipelajari itu terlalu banyak dan tidak berkait antara satu sama lain. 

       Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan ingatan dan mengurangkan lupaan iaitu mengunakan bahan pembelajaran yang berguna. Guru boleh mengaitkan bahan pembelajaran baru dengan pengetahuan yang sedi ada. Justeru, kita juga boleh menggunakan panjang bahan pembelajaran yang berpatutan dan memberi masa yang mencukupi untuk menyelesaikan aktiviti mereka. Selain itu, kita juga boleh menggunakan teknik mengajar yang menarik seperti gunakan teknik motivsi  yang sesuai supaya pelajar dapat merasai keseronokan semasa pembelajaran dijalankan. Di samping itu, kita juga boleh merancangkan bahan pembelajaran dengan kesukaran yang berpatutan supaya para pelajar dapat mempelajari dengan bersungguh-sungguh. Dengan itu, guru perlu elakkan mengajar bahan pembelajaran yang terlalu mudah atau terlalu sukar.

Dalam pada itu, guru juga boleh membentuk iklim pembelajaran yang kondusif dan menggunakan kaedah nemonik iaitu menggunakan teknik mengorganisasikan fakta-fakta supaya pelajar lebih mudah diingati. Justeru, kita juga boleh menggunakan pen penyerlah untuk menonjolkan isi atau fakta penting. Selain itu, kita juga harus memberi ulangkaji yang mencukupi kepada para pelajar untuk mengukuhkan ingatan. Di samping itu, kita juga haruslah elakkan gangguan proaktif dan retroaktif dan mengajar dengan cara atau gambarajah untuk mengilustrasikan fakta penting.

Menurut Lee Shok Mee (1995) mendefinisikan pemindahan pembelajaran sebagai kecekapan menggunakan pengetahuan atau kemahiran yang sedia ada kepada pembelajaran yang selanjutnya atau kepada keadaan yang baru seperti mengaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Misalnya, kemahiran matematik diaplikasikan dalam mata pelajaran fizik dan sains. Terdapat tiga jenis pemindahan pembelajaran iaitu pemindahan positif, pemindahan negatif dan poemindahan sifar. Pemindahan positif adalah pemindahan maklumat yang lama dapat membantu pembelajaran baru. Misalnya, seseorang itu untuk mendapatkan lesen memandu akan memperolehi pengalaman memandu kereta daripada ayahnya dahulu. Pemindahan positf ini juga dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu pemindahan mendatar dan pemindahan menegak. 

Mok Soon Sang (2006), mendefinisikan pemindahan mendatar kepada pengalaman dan aplikasi yang dipindah haruslah mempunyai situasi yang serupa dan mengandungi peringkat kesukaran yang sama. Sebagai contohnya, apabila kanak-kanak telah mempelajari erti perkataan yang baru, seterusnya dia boleh mengaplikasikan pengetahuan yang sedia ada kepada mata pelajaran lain seperti membaca buku cerita. Pemindahan menegak adalah kenaikan pengalaman yang sedia ada kepada satu tahap yang lebih tinggi. Misalnya, murid-murid telah mempelajari konsep segi tiga, terus menggunakan untuk mempelajari konsep segi tiga sama sisi, segi tiga tepat dan segi tiga sama kaki. 

Justeru, pemindahan negatif juga boleh didefinisikan kepada pengalaman lama ganggu atau menghalang pembelajaran baru. Misalnya, murid-murid tidak dapat menguasai konsep operasi darab akan menghadapi masalah semasa membuat soalan-soalan yang melibatkan operasi bahagi. Pemindahan negatif ini dibahagi kepada dua iaitu gangguan proaktif dan gangguan retoraktif. Gangguan proaktif adalah pembelajaran awal mengganggu pembelajaran yang baru. Misalnya seseorang itu telah mempelajari memandu kereta sebelah kiri di Malaysia akan menghadapi masalah apabila memandu kereta di sebelah kanan di Amerika Syarikat. Gangguan retroaktif adalah pembelajaran baru mengganggu pembelajaran lama. Sebagai contohnya, seseorang itu telah mempelajari bagaimana bermain bola keranjang akan mengahadapi masalah apabila bermain bola jaring. Ini kerana teknik yang dimainkan mempunyai sedikit perbezaan. 

Pemindahan sifar adalah bermaksud tidak berlakunya sebarang pemindahan. Ini kerana pengalaman dan kemahiran yang sedia ada itu dipindah dalam pembelajaran yang baru tetapi tidak dapat mendatangkan sebarang faedah atau sebarang kesan. Misalnya, seorang murid mempunyai kemahiran dalam menyukat cacair dengan menggunakan selinder, ia mengetahui selinder yang besar dan kecil dapat menyukat isipadu cecair yang berbeza. Dengan itu, dia ketahui bahawa selinder yang lebih besar adalah lebih sesuai digunakan untuk menyukat kuantiti air yang lebih banyak.  Terdapa juga beberapa jenis pemindahan lain seperti pemindahan bilateral, pemindahan pengantara dan pemindahan set pembelajaran. Menurut Mok Soon Sang (2006) berkata pemindahan bilateral juga dipanggil pendidikan bersilang. Pemindahan bilateral adalah menggunakan kemahiran dan ilmu pengetahuan dalam situasi yang berubah-ubah. Misalnya, seseorang itu melatih dengan menggunakan tangan kiri dipercayai boleh membantu latihan dengan tangan kanan. 

Pemindahan pengantara adalah tindak balas yang tetap kepada rangsangan dan dalam kategori yang sama membentuk tindak balas baru. Misalnya, selepas menguasai sebutan suku kata, adalah lebih mudah mempelajari ejaan perkataannya. Di samping itu, pemindahan set pembelajaran juga adalah bermaksud kemahiran yang dipelajari dilatih banyak kali sehingga pembelajaran menjadi automatik. Contohnya, murid-murid menghafal sifir supaya dapat menjawab soalan operasi darab kemudian. Terdapat beberapa cara untuk mengelakkan pemindahan pembelajaran negatif iaitu pembelajaran konsep secara menyeluruh dan kukuh, pengajaran situasi bermakna, penguasaan bahan pembelajaran, penyelarasan antara mata pelajaran yang berlainan, pembelajaran bermakna dan penggunaan strategi analogi dan perbandingan. 

Selain itu, kita juga haruslah menggalakkan pemindahan pembelajaran positif semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Dengan itu, kita haruslah membuat saling kaitan antara dua konsep iaitu guru perlulah menarik perhatian kepada pelajaran yang lepas supaya mereka dapat melihat perkaitan antara pembelajaran lama dengan pembelajaran baru. Selain itu, guru juga haruslah membina kesedaran pemindahan pembelajaran iaitu menggunakan strategi pengajaran yang  memusatkan murid seperti banyak memberi peluang kepada murid melakukan latihan. Justeru, guru juga hendaklah memastikan semua murid dapat menguasai kesemua fakta dan konsep yang diajar. Di samping itu, guru juga harsulah mengadakan aktiviti pembelajaran yang bermakna dan menggalakkan daya cipta murid melalui penggunaan pelbagai kaedah.

Sebagai kesimpulannya, ingatan adalah sangat penting untuk menentukan kecemerlangan dan kejayaan dalam kehidupan kita. Justeru, ingatan juga dapat membantu kita untuk melaksanakan sesuatu atau mengatasi sesuatu masalah. Dengan itu, guru haruslah membantu murid untuk meningkatkan daya ingatan dan mengurangkan lupaan dengan melaksanakan beberapa teknik semasa menjalankan pengajaran dan pembelajaran mereka. Di samping itu, guru juga haruslah sentiasa memupuk dan menggalakkan pemindahan pembelajaran positif di kalangan murid supaya murid dapat memotivasi tinggi, berani memberi perhatian serta mempunyai perasaan tanggungjawab yang kendiri. 


Bibliografi

Azizi Yahaya, Asmah Suboh, Zurihanmi Zakariya dan Fawziah Yahya (2005). Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. Pahang, Malaysia: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd..

Dr. Ragbir Kaur Joginder Singh (2012). Panduan Ilmu Pendidikan Untuk DPLI Pedagogi. Kuala Lumpur, Malaysia: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.

Lee Shok Mee (1995). Asas Pendidikan 2 Murid Dan Proses Pembelajaran. Kuala Lumpur, Malaysiaa: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Mok Soon Sang (2006). Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (Sekolah Rendah: Komponen 1 & 2) Psikologi Pendidikan & Pedagogi. Kuala Lumpur, Malaysia: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Mok Soon Sang (2008). Psikologi Pendidikan untuk Pengajaran & Pembelajaran. Ipoh, Malaysia: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Shahabuddin Hashim, Mahani Razali dan Ramlah Jantan (2006). Psikologi Pendidikan – Buku Teori Pembelajaran Yang Terkandung Dalam Silibus Kurikulum Pendidikan Guru Yang Digunakan Di Maktab-Maktab Perguruan. Kuala Lumpur, Malaysia: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd..

Tajul Ariffin Nordin, Roslee Ahmad dan Rahimawati Abdul Rahim (2007). Membina pelajar Cemerlang Evolusi Pembelajaran Sepanjang Hayat. Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia.

0 comments:

Post a Comment

.